Dobrým veciam dáme zmysel tým,
že prejavíme vôľu, aby sa stali súčasťou praxe.

Je daňová optimalizácia legálna?

Platenie daní predstavuje finančnú záťaž — výdavky, ktoré sa daňovník snaží rôznymi prostriedkami minimalizovať. Zníženie daňovej povinnosti možno dosiahnuť:

  • nelegálne. Vzhľadom na zložito prepletené a často sa meniace daňové zákony sa daňovník radšej uchýli k neštandardným praktikám = časť produkcie realizuje v šedej ekonomike. Medzi tieto praktiky patrí napríklad:
    • nezahrnutie niektorých účtovných dokladov do účtovníctva
    • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici
    • umelé navyšovanie daňových výdavkov zbieraním cudzích bločkov
    • práca na čierno
    • nelegálne zamestnávanie alebo zamestnávanie za minimálnu mzdu plus "dlaňovka"
    • sofistikované kupovanie a predávanie fiktívnych faktúr
  • legálne. Daňovník využíva služby špecialistov v oblasti účtovníctva a daní. Predmetom týchto služieb je minimálizácia daňovej povinnosti daňovníka metódami, ktoré umožňuje platná legislatíva = daňová optimalizácia. Medzi tieto metódy patrí napríklad:
    • dobre navrhnutá organizačná štruktúra firmy
    • vhodne zvolená právna forma a predmet činnosti organizačných jednotiek
    • plánovanie účtovných odpisov s ohľadom na daňové odpisy a plánované zisky
    • právny nárok na odmenu za prácu (mzdu)
    • daňové úľavy a oslobodenia, nezdaniteľné časti
    • použité účtovné sústavy a účtovné metódy

«   Daňová optimalizácia je legálna cesta,
ako znížiť daňovú povinnosť bez porušenia zákona.   »

Riešenie

Slobodná družstevná škola sa venuje výkonu daňovej optimalizácie vo firme klienta v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Optimalizujeme organizačnú štruktúru jeho firmy. Našim cieľom je doručenie nízkeho daňového a odvodového zaťaženia klientovi. Proces konštrukcie základu dane definuje príslušný zákon (napr. pre daň z príjmu zákon o dani z príjmov), úlohou ktorého je čo najviac vybrať do štátneho rozpočtu. Proces optimalizácie dane má presne opačný cieľ. My sa venujeme vyladeniu týchto procesov v prospech klienta. Zložité a nepreviazané zákony upravujúce oblasť

  • daní
  • živností
  • zamestnávania
  • sociálneho zabezpečenia
  • práva obchodných spoločností a družstiev
aplikujeme na firmu klienta s cieľom znížiť mu dane a odvody.

Príklady výsledkov

Bežný živnostník s paušálnymi výdavkami môže ušetriť 100-300 € mesačne. Navyše sa nemusí starať o zdravotné a sociálne odvody, pretože ich zaňho, v správnej výške a včas zaplatí Slobodná družstevná škola.

V obchodnej alebo výrobnej prevádzke môže cena práce o výške 9000 € (10 zamestnancov s príjmom 527 €) klesnúť na 7600 €.

Živnostník, obchodná spoločnosť alebo družstvo môže vhodným naplánovaním daňových a účtovných odpisov dosiahnuť nenulovú daňovú povinnosť iba raz za niekoľko rokov.

Synergickým efektom daňovej optimalizácie často býva zníženie nákladov na vedenie účtovníctva a odbúranie byrokracie spojenej so mzdami a personalistikou.

martinus.sk